Privacybeleid

Via dit privacybeleid wil RACTEM Sistemas SLU de gebruikers van haar website informeren over het door RACTEM Sistemas SLU gevoerde beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inachtneming van het recht op informatie dat voortvloeit uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB):

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zullen de persoonlijke gegevens verstrekt via de webpagina www.ractem.be, vertrouwelijk worden behandeld en deel gaan uitmaken van een automatisch bestand dat eigendom is van “RACTEM Sistemas SLU”, gevestigd te Calle Pertusa 5, Naves 4 en 5, 50197 Zaragoza, Spanje, ingeschreven in het Spaanse register voor gegevensbescherming.

RACTEM Sistemas SLU ontvangt en verwerkt, via de formulieren of e-mailcommunicatie, persoonlijke gegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden:

De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de verwerking en het beheer van het verzoek om informatie en het beheer en de controle van de diensten die worden aangeboden via de webpagina, het verzenden van informatie over de diensten en producten van RACTEM Sistemas SLU en haar verschillende business units, waarvan de contractering van belang kan zijn voor de gebruiker. De gegevens kunnen worden bewaard om te reageren op een verzoek en voor het verzenden (via gewone of elektronische kanalen) van informatie met betrekking tot onze activiteit die van belang kan zijn voor de gebruiker, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

Op formulieren voor gegevensverzameling wordt duidelijk aangegeven welke velden en vragen moeten worden beantwoord. Het niet invullen van de als verplicht aangegeven velden kan tot gevolg hebben dat RACTEM Sistemas SLU niet op het verzoek kan ingaan.

2. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Het invullen van de formulieren op onze webpagina impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker om zijn persoonlijke gegevens op te nemen in het automatische bestand van RACTEM Sistemas SLU voor de aangegeven doeleinden.

Met de bevestiging van de verzending van de persoonlijke gegevens, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking ervan door RACTEM Sistemas SLU en haar verschillende business units.

De gebruiker stemt ermee in dat de gegevens uitsluitend voor de in punt 1.A) aangegeven doeleinden kunnen worden doorgegeven aan RACTEM Sistemas SLU en haar business units, steeds met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. VERBINTENIS VAN DE GEBRUIKER

De klant verbindt zich ertoe om de personen aan wie hij/zij persoonsgegevens doorgeeft, vooraf te informeren over de inhoud van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en hen, indien nodig, een gedrukt exemplaar ervan te bezorgen.

In overeenstemming met het principe van de kwaliteit van persoonsgegevens, uitgedrukt in artikel 4 van de LPD , verbindt de gebruiker zich ertoe waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, volledige en bijgewerkte gegevens te verstrekken, zodat hij/zij een waarheidsgetrouw antwoord kan geven op zijn/haar situatie.

In het geval dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist, onvolledig, niet up-to-date of onnauwkeurig zijn, zal de klant als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, die door zijn of haar schuld kan worden veroorzaakt aan een derde partij of aan RACTEM Sistemas SLU en haar verschillende business units waarmee zij een relatie onderhoudt die geïmpliceerd wordt door deze gegevens. Deze laatste behouden zich het recht voor om de aan de klant geleverde diensten te staken, evenals elke contractuele relatie die is aangegaan, onverminderd alle andere acties die door de wet kunnen worden ondernomen.

RACTEM Sistemas SLU verkoopt, cedeert, verhuurt of geeft op geen enkele andere wijze de informatie of persoonlijke gegevens van haar klanten door aan derden.

RACTEM Sistemas SLU heeft cookies op haar systemen geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wanneer u onze website doorbladert, kan onze server de cookies herkennen en informatie over uw laatste bezoek verstrekken. De meeste browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch, maar gebruikers kunnen hun browser zo configureren dat ze op hun computerscherm worden gewaarschuwd wanneer cookies worden ontvangen en kunnen voorkomen dat ze op de harde schijf worden geïnstalleerd.

RACTEM Sistemas SLU heeft de nodige maatregelen genomen om elke wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met de evolutie van de technologieën, de aard van de opgeslagen gegevens en de registers waaraan ze worden blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijk handelen of een fysiek of natuurlijk middel, niettemin moet de gebruiker zich bewust zijn van het feit dat veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

4.GEBRUIKERSRECHTEN

RACTEM Sistemas SLU informeert de gebruiker en/of de personen op wie de gegevens betrekking hebben, dat zij hun recht op toegang, annulering of verzet, zoals erkend door de DPA, kosteloos en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving, kunnen uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke van het bestand aan wie de gegevens zijn verstrekt. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met de verantwoordelijke op het volgende adres:

Identiteit: RACTEM SISTEMAS, S.L.U.

Adres: Polígono Plaza, C/ Pertusa 5, 50197 Zaragoza (Spanje)

Telefoonnummer: +32 (0) 2 364 01 85

BTW-NUMMER:ESB50767953

Wettelijke informatie:

De informatie op onze website wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt door RACTEM Sistemas SLU. Ondanks al onze waakzaamheid is het mogelijk dat bepaalde gegevens evolueren en niet onmiddellijk worden bijgewerkt. Ons bedrijf kan in dit opzicht niet worden aangesproken. Dit geldt ook voor alle andere websites waartoe u toegang krijgt via een hyperlink vanaf onze website. RACTEM Sistemas SLU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

RACTEM Sistemas SLU behoudt zich het recht voor om de informatie op de website nl.ractem.be te wijzigen en aan te vullen. De inhoud en de structuur van de website van RACTEM Sistemas SLU zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elke kopie, verspreiding, publicatie, wijziging, terbeschikkingstelling aan derden van de website en elke wijziging van de verschillende elementen zoals teksten of delen van teksten, foto's, grafische elementen, programma's en designelementen is de voorafgaande toestemming van RACTEM Sistemas SLU vereist.

5. BESTANDSBEHEERDER

De bestandsbeheerder verbindt zich ertoe de door de klant verstrekte persoonlijke gegevens in alle vertrouwelijkheid te behandelen, met inachtneming van de technische en organisatorische middelen vereist door de LPD en door RD 994/1999 , “Reglement van veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden” die persoonlijke gegevens bevatten, van 11 juni.

Voor hetzelfde doel, en in haar hoedanigheid als eigenaar en beheerder van de bestanden, registreren RACTEM Sistemas SLU en haar verschillende business units, in overeenstemming met artikel 26 van de hierboven genoemde wet, en in overeenstemming met de richtlijnen van het Algemeen Register van Persoonsgegevens (RGDP, Reglamento General de Protección de Datos), in dit laatste de corresponderende bestanden die aan elk van hen worden genoemd, die worden aangeduid met de corresponderende registratiecode, toegewezen door deze instantie.

RACTEM Sistemas SLU behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met haar criterium voor een wijziging in de wetgeving, jurisprudentie of bedrijfspraktijk. Als RACTEM Sistemas SLU een wijziging invoert, wordt de nieuwe tekst gepubliceerd op dezelfde webpagina, waar de gebruiker kennis kan nemen van het bijgewerkte privacybeleid van RACTEM Sistemas SLU. In elk geval wordt de relatie met de gebruiker geregeld door de regelgeving die van kracht is op het moment dat de gebruiker de website bezoekt.

Gratis verzending vanaf €250 *
Online kortingen
Verzending in max. 7 werkdagen
Scherpe offertesinfo@ractem.be
+32 (0) 2 364 01 85

Ma - Do van 9:00 tot 17:30 | Vr van 9:00 tot 16:00